CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Sửa chữa giàn Ruby A cho PVEP

Sửa chữa giàn CTP-2 cho VSP

Vận chuyển VTTB phục vụ Dự án sửa chữa giàn CTP2 (Đợt 2)

Vận chuyển VTTB phục vụ Dự án sửa chữa giàn CTP2

vận chuyển VTTB phục vụ dự án sửa chữa giàn CPP2

Sơn block hỗ trợ Sofel

Chế tạo block hỗ trợ Sofel

Dự án sơn đường ống SMP9

Chế tạo đường ống hỗ trợ cho SMP9

Dai Hung 6ft offshore container

OMSC