Design, consulting, construction of civil works.

road and bridge project, urban project.

installation of civil equipments such as : internal and external power grids, anti-theft devices, alarm system etc.

HƠN 300 KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi thực sự quan tâm về khách hàng và sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

OMSC